THÔNG BÁO HÀNG HẢI CẦU CẢNG HỢP THỊNH VÀ KHU CHUYỂN TẢI SỐ 2 TẠI CỬA VIỆT

Thứ Tư, 30/08/2023, 14:23 GMT+7

thông báo hàng hải

VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÙNG NƯỚC TRƯỚC BẾN SỐ 3 CẢNG CỬA VIỆT VÀ KHU CHUYỂN TẢI HÀNG HÓA TẠI VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN CỬA VIỆT

 

QTI-14-2023

 

Vùng biển

: Quảng Trị

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 01/ĐN-2023 ngày 05/7/2023 của Công ty TNHH Một thành viên Hợp Thịnh;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộp Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến số 3 cảng Cửa Việt và Khu chuyển tải hàng hóa tại vùng nước cảng biển Cửa Việt, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số  "0 " Hải đồ như sau:

        1. Bến số 3 cảng Cửa Việt

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1

16°54'18.1"

107°11'10.5"

16°54'14.4"

107°11'17.2"

KN2

16°54'15.9"

107°11'07.2"

16°54'12.2"

107°11'13.8"

KN3

16°54'14.5"

107°11'08.1"

16°54'10.9"

107°11'14.8"

KN4

16°54'16.7"

107°11'11.5"

16°54'13.1"

107°11'18.1"

 

        Độ sâu đạt: 5.0 (năm mét không).

        2. Khu chuyển tải hàng hóa tại vùng nước cảng biển Cửa Việt

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 310m, tâm tại vị trí tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°55'42.0"

107°12'36.0"

 16°55'38.3"

 107°12'42.6"

 

Độ sâu đạt: 14.3m (mười bốn mét ba).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50018, V14N0018;

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn