1. Ban Lãnh đạo:

Giám đốc: Ông Phan Phùng Hải

Số điện thoại: 0233 3824 999

Phó giám đốc: Ông Lê Văn Châu

Số điện thoại: 0233 3824 111

2. Phòng Tổ chức Hành chính:

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Anh Huệ

Phó trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Thiên Hương

Số điện thoại: 0233 3824 393

Email: cvhhqttchc@gmail.com

3. Phòng Pháp chế - Thanh tra -  An toàn an ninh hàng hải

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Phương

Phó trưởng phòng: Ông Ngô Minh Quang

Số điện thoại: 0233 3824 292

Email: cvhhqtphapcheantoan@gmail.com

4. Phòng Tài chính - Kế toán

Trưởng phòng: Ông Lê Đức Thọ

Số điện thoại: 0233 3824 448

Email: cvhhqttaivu@gmail.com

5. Đại diên Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tại Cồn Cỏ

Trưởng đại diện: Ông Hoàng Kiên Cường

Phó trưởng đại diện: Nguyễn Quang Hoà

Số điện thoại: 0233 3689 242

Email: daidienconco@gmail.com