THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI CỬA VIỆT - QUẢNG TRỊ 02/2023

Thứ Sáu, 03/02/2023, 13:57 GMT+7

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI CỬA VIỆT - QUẢNG TRỊ 02/2023

QTI-01-2023

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Việt – Quảng Trị được đo đạc và hoàn thành ngày 17/01/2023;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Việt – Quảng Trị, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

1. Luồng tàu:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 3.4m (ba mét tư).

        Lưu ý:

        - Dải cạn có độ sâu từ 2.9m đến 3.3m, nằm về phía biên trái luồng, từ phao số 2 kéo dài về phía hạ lưu khoảng 35m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 30m;

        - Dải cạn có độ sâu từ 2.5m đến 3.3m, nằm về phía biên trái luồng, từ hạ lưu phao số 6 khoảng 75m đến hạ lưu phao số 6 khoảng 140m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 5m.

2. Vùng quay tàu:                  

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 250m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'16.6"

107°11'15.8"

16°54'12.9"

107°11'22.4"

 

Độ sâu đạt: 5.0m (năm mét không).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 3.2m đến 4.9m, từ khu vực giữa bến số 1 đến hạ lưu bến số 2 cảng Cửa Việt, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 5m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Việt – Quảng Trị đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50018, V14N0018;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn